39th Sofia Music Weeks International Festival  23 May - 2 July 200831 May 2008
Saturday
18.00
Stefan Makedonski National Music Theatre


Johann Strauss
The Gypsy Baron

Stage Production: Prof. Svetozar Donev
Conductor: Yuli Damianov
Stage and Costume Designer: Evgeniya Raeva
Choreography: Svetlin Ivelinov

Performers: Penio Pirozov, Edelina Kaneva, Mariyana Arsenova, Nikolai Petrov, Bogomil Spirov, Venzislav Dinov, Lidiya Petrova, Yuliya Marinova, Ivan Panev

Choir and Orchestra of Stefan Makedonski National Music Theatre

календар
31.05.2008.